Hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS 6.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, October 21, 2017

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS 6.x

Bước 1: Cài đặt các gói hỗ trợ webmin
# yum install update -y
# yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty perl-Encode-Detect
Bước 2: Download Webmin
# cd /opt
# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
# wget  http://www.webmin.com/download/rpm/webmin-current.rpm
Bước 3: Cài đặt Webmin
# rpm --import jcameron-key.asc
# rpm -Uvh webmin-*.rpm
Bước 4: Truy cập Webmin
# /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
# service iptables restart
Truy cập https://your_IP_server:10000 hoặc https://your_domain:10000

Xem thêm video

Chúc các bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 4:26 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt các gói hỗ trợ webmin # yum install update -y # yum -y install perl perl-Ne...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top