Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, October 28, 2017

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x
Bước 1: Chuẩn bị
# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
# yum -y install epel-release
# yum install make gcc automake zlib-devel bison cmake libtool wget gcc-c++ unzip ncurses-devel openssl-devel pcre-devel libxml2-devel curl-devel gd-devel libxslt-devel libjpeg-devel memcached libmemcached libmemcached-devel -y
# yum groupinstall 'Development tools' -y
# yum install bzip2-devel curl-devel pcre-devel expat-devel libc-client-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel libmcrypt-devel mhash-devel gd-devel openssl-devel zlib-devel GeoIP-devel -y
Bước 2: Cài đặt OpenLiteSpeed
- Tải OpenLiteSpeed tại
http://open.litespeedtech.com/mediawiki/index.php/Downloads
# wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.4.27.tgz
# tar -xvf openlitespeed-1.4.27.tgz
# cd openlitespeed-1.4.27
# ./configure
# make
# make install
- Khởi động OpenLiteSpeed
# /etc/init.d/lsws start
# chkconfig lsws on
# /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh
- Cho phép OpenLiteSpeed chạy qua firewall port 7080 8080
# vi /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 7080 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
#service iptables restart
Truy cập link:
https://your_domain:7080 hoặc https://your_ip_server:7080

Bước 3: Build PHP
* PHP 5.6
- Đăng nhập OpenLiteSpeed chọn Tools -> Compile PHP-> Chọn phiên bản PHP. Sau đó nhấn Next
- Chọn đường dẫn lưu trữ PHP -> Next
- Chờ hệ thống download phiên bản PHP -> Next
- Chạy lệnh hệ thống và chờ hệ thống build PHP
- Buil thành công
Bước 4: Cài đặt MariaDB/MySQL
- Cài đặt MySQL
# yum -y install mysql-server mysql
# service mysqld start
# chkconfig mysqld on
# mysql_secure_installation
Kiểm tra
#mysql -u root -p
Bước 5: Cấu hình OpenLiteSpeed với PHP
- Cấu hình PHP 7.0
mặc định khi cài xong OpenLiteSpeed sẽ set PHP 5. Chọn Service Configuration -> External Apps. Nhấn Add chọn lsphp70
Chọn LightSpeed SAPI App
Chọn Next và thêm vào thông tin như sau:
Name: lsphp70
Address:    uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
Max Connections: 35
Environment: PHP_LSAPI_MAX_REQUESTS=500
             PHP_LSAPI_CHILDREN=35
Initial Request Timeout (secs): 60
Retry Timeout : 0
Response Buffering: no
Auto Start: yes
Command: /usr/local/lsws/lsphp70/bin/lsphp
Back Log: 100
Instances: 1
Memory Soft Limit (bytes): 2047M
Memory Hard Limit (bytes):2047M
Process Soft Limit: 400
Process Hard Limit: 500

Tiếp theo chọn tab Script Handler


Tương tự cho PHP 7.1, PHP 5.6, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.3.
Cho phép ứng dụng OpenLiteSpeed chạy qua port 80
Chọn tab Listeners -> Add
Tạo port
Cho phép port 80 qua firewall
# vi /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# service iptables restart
Khởi động lại OpenLiteSpeed
Bước 6: Kiểm tra

Cài đặt phpMyAdmin cho OpenLiteSpeed xem tại: link
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 10:56 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x Bước 1 : Chuẩn bị # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY* # yum -y inst...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top