Hướng dẫn cài đặt iRedmail trên CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Friday, October 13, 2017

Hướng dẫn cài đặt iRedmail trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt iRedmail trên CentOS 7.x
Bước 1: Cấu hình cần thiết
- Cài đặt hostname
# vi /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=mail.your_domain
- Thêm IP map cho Hostname
# vi /etc/hosts
your_IP_server  mail.your_domain mail
- Update các gói mới
# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
# yum -y install epel-release
# yum update -y
- Tắt Selinux
# setenforce 0
- Khởi động lại server
# shutdown -r now
hoặc reboot
Bước 2: Cài đặt iRedmail
https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/
- Tải source code
# wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.7.tar.bz2
# tar -xvf iRedMail-0.9.7.tar.bz2
- Cài đặt iRedMail
# cd iRedMail-0.9.7/
# bash iRedMail.sh hoặc sh iRedMail.sh
Bước 3:
Hướng dẫn cài đặt iRedmail trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 1:26 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt iRedmail trên CentOS 7.x Bước 1 : Cấu hình cần thiết - Cài đặt hostname # vi /etc/sysconfig/network HOSTNAME=mail.y...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top