Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, October 30, 2017

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x
Bước 1: Cài đặt các gói hỗ trợ build và compile nagios
# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
# yum -y install epel-release
# yum groupinstall 'Development tools' -y
# yum install make gcc automake zlib-devel bison cmake libtool wget gcc-c++ unzip ncurses-devel openssl-devel pcre-devel libxml2-devel curl-devel gd-devel libxslt-devel libjpeg-devel memcached libmemcached libmemcached-devel -y
# yum install bzip2-devel curl-devel pcre-devel expat-devel libc-client-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel libmcrypt-devel mhash-devel gd-devel openssl-devel zlib-devel GeoIP-devel -y
# yum install -y httpd httpd-tools php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp
Bước 2: Tạo User và Group Nagios
- Khởi tạo group và user cho nagios
# useradd nagios
# groupadd nagcmd
- Thêm user nagios và user dịch vụ apache vào group nagios
# usermod -G nagcmd nagios
# usermod -G nagcmd apache
Bước 3: Cài đặt Nagios
- Tải source Nagios tại link
* Cài đặt phiên bản Nagios 4.3.4 mới nhất
#wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.3.4.tar.gz
# tar -xvf nagios-4.3.4.tar.gz
# cd nagios-4.3.4/
- Build and Compile Nagios
# ./configure --with-command-group=nagcmd
# make all
# make install
- Cài đặt Init script khởi động cho Nagios
# make install-init
- Cài đặt Nagios chạy với dòng lệnh
# make install-commandmode
- Khởi tạo các file cấu hình mẫu
# make install-config
- Thiết lập giao diện Nagios Web
# make install-webconf
- Thiết lập mật khẩu Nagios
# htpasswd -s -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
Bước 4: Cài đặt Plugin Nagios
# wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
# tar -xvf nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
# cd nagios-plugins-2.2.1/
# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
# make
# make install
Bước 5: Kiểm tra Nagios
# vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

# service httpd start
# /etc/init.d/nagios start
# chkconfig  nagios on
# chkconfig httpd on
Cho phép port 80 qua firewall
# vi /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# service iptables restart
Truy cập http://your_ip_server/nagios hoặc http://your_domain/nagios
Đăng nhập với username: nagiosadmin, Password: Mật khẩu đã đặt
Kiểm tra host monitor
Trạng thái giám sát service

Xem thêm tại

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 4:55 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt các gói hỗ trợ build và compile nagios # rpm --import /etc/pki/rpm...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top