Lỗi ***UNCHECKED*** Service spell started on tên miền mail | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 16, 2018

Lỗi ***UNCHECKED*** Service spell started on tên miền mail

Lỗi ***UNCHECKED*** Service spell started on tên miền mail

Một ngày nọ chúng ta nhận rất nhiều email gửi đến với nội dung
***UNCHECKED*** Service spell started on mail.xxx
mail zmconfigd[28525]: Service status change: mail.sharemail.cf spell changed from stopped to running

Thông thường lỗi này phát sinh do dịch vụ quét virus mail và spam chưa bật để check những email

Kiểm tra trạng thái
# su - zimbra
# zmcontrol status
Dịch vụ antivirus không hoạt động
Kích hoạt dịch vụ lên
# su - zimbra
# zmantivirusctl start

Kiểm tra các trạng thái hoạt động lại
# zmcontrol status

Lưu ý: Trường hợp clamav không hoạt động.
Starting amavisd-mc...amavisd-mc is already running.
Starting amavisd...amavisd is already running.
Starting clamd...failed.

Starting freshclam...freshclam is already running.
Cài đặt cập nhật lại Clamav
yum -y install gcc glibc zlib-devel gmp-devel bzip2-devel openssl-devel

mkdir /tmp/update
cd /tmp/update
wget http://www.clamav.net/downloads/production/clamav-0.99.2.tar.gz
tar -xvf clamav-0.99.2.tar.gz
./configure --prefix=/opt/zimbra/clamav-0.99.2 --with-user=zimbra --with-group=zimbra
make
make check
make install

chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/clamav-0.99.2/
cd /opt/zimbra/clamav-0.99.2/etc/
cp /opt/zimbra/conf/clamd.conf .
cp /opt/zimbra/conf/freshclam.conf .
chown zimbra:zimbra *.conf

service zimbra stop
cd /opt/zimbra
unlink clamav
ln -s /opt/zimbra/clamav-0.99.2 /opt/zimbra/clamav
chmod a+r /opt/zimbra/clamav/etc/freshclam.conf

su - zimbra
mkdir /tmp/clamdb
mv /opt/zimbra/data/clamav/db/* /tmp/clamdb
zmcontrol start

/opt/zimbra/clamav/bin/freshclam --config-file=/opt/zimbra/conf/freshclam.conf
zmantivirusctl stop
zmantivirusctl start
Tham khảo thêm
https://wiki.zimbra.com/wiki/ClamAV_failed_to_start_on_ZCS_v8.6
Lỗi ***UNCHECKED*** Service spell started on tên miền mail Reviewed by HAPPY on 4:09 PM Rating: 5 Lỗi ***UNCHECKED*** Service spell started on tên miền mail Một ngày nọ chúng ta nhận rất nhiều email gửi đến với nội dung ***UNCHECKED*...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top