Thiết lập Mutiple Site với các phiên bản PHP khác nhau trên Nginx | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, January 8, 2018

Thiết lập Mutiple Site với các phiên bản PHP khác nhau trên Nginx

Thiết lập Mutiple Site với các phiên bản PHP khác nhau trên Nginx

1. Cài đặt EPEL
# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum install yum-utils
# vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
Thêm dòng sau
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
# yum install nginx
# vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
Thêm dòng sau
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
# yum install MariaDB-client MariaDB-server
# mysql_secure_installation
PHP 7.1
# yum-config-manager --enable remi-php71  [Default]
# yum install php php-common php-fpm
# yum install php-mysql php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt
php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo
PHP 5.6
# yum install php56 php56-php-common php56-php-fpm
# yum install php56-php-mysql php56-php-pecl-memcache php56-php-pecl-memcached php56-php-gd
php56-php-mbstring php56-php-mcrypt php56-php-xml php56-php-pecl-apc php56-php-cli
php56-php-pear php56-php-pdo
# vi /etc/php-fpm.d/www.conf   [PHP 7.1]
# vi /opt/remi/php56/root/etc/php-fpm.d/www.conf  [PHP 5.6]
user = nginx
group = nginx
listen = 127.0.0.1:9000 [php-fpm]
listen = 127.0.0.1:9001 [php56-php-fpm]
Khởi động dịch vụ và cho phép khởi động cùng hệ thống
# systemctl enable nginx
# systemctl start nginx
# systemctl enable mariadb
# systemctl start mariadb
---------------- PHP 7.1 ----------------
# systemctl enable php-fpm
# systemctl start php-fpm
---------------- PHP 5.6 ----------------
# systemctl enable php56-fpm
# systemctl start php56-php-fpm
Nếu start dịch vụ không được chúng ta nên tắt SELINUX
# getenforce
# setenforce 0
---------------- Website 1 ----------------
# mkdir -p /var/www/html/example1.com/
# mkdir -p /var/www/html/example2.com/
---------------- Website 2 ----------------
# mkdir -p /var/log/nginx/example1.com/
# mkdir -p /var/log/nginx/example2.com/
---------------- Website 1 ----------------
# chown -R root:nginx /var/www/html/example1.com/
# chmod -R 755 /var/www/html/example1.com/
# chown -R root:nginx /var/log/nginx/example1.com/
# chmod -R 660 /var/log/nginx/example1.com/
---------------- Website 2 ----------------
# chown -R root:nginx /var/www/html/example2.com/
# chmod -R 755 /var/www/html/example2.com/
# chown -R root:nginx /var/log/nginx/example2.com/
# chmod -R 660 /var/log/nginx/example2.com/
# vi /etc/nginx/conf.d/example1.com.conf
Thêm dòng sau:
server {
listen 80;
server_name example1.com www.example1.com;
root   /var/www/html/example1.com/;
index index.php index.html index.htm;
#charset koi8-r;
access_log /var/log/nginx/example1.com/example1_access_log;
error_log   /var/log/nginx/example1.com/example1_error_log   error;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
location ~ \.php$ {
root    /var/www/html/example1.com/;
fastcgi_pass   127.0.0.1:9000; #set port for php-fpm to listen on
fastcgi_index  index.php;
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
include         fastcgi_params;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
}
# vi /etc/nginx/conf.d/example2.com.conf
Thêm dòng sau:
server {
listen 80;
server_name example2.com www.example2.com;
root    /var/www/html/example2.com/;
index index.php index.html index.htm;
#charset koi8-r;
access_log /var/log/nginx/example2.com/example2_access_log;
error_log  /var/log/nginx/example2.com/example2_error_log   error;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
location ~ \.php$ {
root    /var/www/html/example2.com/;
fastcgi_pass   127.0.0.1:9001; #set port for php56-php-fpm to listen on
fastcgi_index  index.php;
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
include         fastcgi_params;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
}

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/example1.com/info.php
# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/example2.com/info.php
# nginx -t
# systemctl restart nginx php-fpm php56-php-fpm
Kiểm tra kết quả
Thiết lập Mutiple Site với các phiên bản PHP khác nhau trên Nginx Reviewed by HAPPY on 10:34 AM Rating: 5 Thiết lập Mutiple Site với các phiên bản PHP khác nhau trên Nginx 1. Cài đặt EPEL # yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top