Hướng dẫn cài đặt Zimbra Collaboration Suite trên CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 9, 2018

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Collaboration Suite trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Collaboration Suite trên CentOS 7.x

Bước 1. Thiết lập hệ thống
- Cài đặt các gói cài đặt
# yum -y install wget unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++ sysstat sqlite
- Cấu hình selinux
# getenforce
# setenforce 0
# getenforce
hoặc
# vi /etc/sysconfig/selinux
Chuyển đổi từ enforcing sang disabled
Bước 2: Thiết lập hostname
# hostnamectl set-hostname mail.yourdomain.com
# echo "192.168.2.14  mail.yourdomain.com  mail " >> /etc/hosts
# cat /etc/hosts
Bước 3: Cài đặt Zimbra
- Tắt các mail có thể gây xung đột
# systemctl stop postfix
# systemctl disable postfix
# systemctl stop sendmail
# systemctl disable sendmail
# yum remove postfix
- Tiến hành cài đặt
https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/
# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.5_GA/zcs-8.8.5_GA_1894.RHEL7_64.20171026035615.tgz
# tar -xvf zcs-8.8.5_GA_1894.RHEL7_64.20171026035615.tgz
# cd zcs-8.8.5_GA_1894.RHEL7_64.20171026035615
Chạy lệnh cài đặt
# ./install.sh
Nhấn Y(es) để đồng ý điều khoản sử dụng Zimbra
Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y
Use Zimbra's package repository [Y]
Cài đặt các gói
Nhấn 7 để cài đặt
Lưu cấu hình cài đặt

Bước 4: Thiết lập hoàn tất cho Zimbra
Mặc định Zimbra chạy port 7071
Truy cập giao diện admin
https://mail.yourdomain.com:7071
or
https://192.168.1.14:7071

Truy cập giao diện client
https://mail.yourdomain.com
or
https://your_ip_address
Khởi động dịch vụ Zimbra
# su - zimbra
# zmcontrol start

Gở bỏ cài đặt Zimbra
# ./install.sh -u
# cd
# rm -rf zcs-*
Xem thêm video tại

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Zimbra Collaboration Suite trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 8:13 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Zimbra Collaboration Suite trên CentOS 7.x Bước 1. Thiết lập hệ thống - Cài đặt các gói cài đặt # yum -y install wg...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top