Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server Monitoring 3.x trên CentOS | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, January 17, 2018

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server Monitoring 3.x trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server Monitoring trên CentOS

Bước 1: Cài đặt môi trường LAMP
# yum update -y
# reboot
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 6.x
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7.x
Bước 2: Import gói cài đặt Zabbix
Có thể download và import các gói tại link
* CentOS 7.x
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.5/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.5-1.el7.noarch.rpm
* CentOS 6.x
# rpm -Uvhhttp://repo.zabbix.com/zabbix/3.5/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.5-1.el6.noarch.rpm
Bước 3: Cài đặt Zabbix
- Cài đặt Zabbix theo câu lệnh sau:
# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway
- Cấu hình thời gian Zabbix
# vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh
Chỉnh thêm các thông số sau:
php_value max_execution_time 600
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 32M
php_value upload_max_filesize 16M
php_value max_input_time 600
php_value always_populate_raw_post_data -1
Cho phép firewall chạy
# firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
# firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
# firewall-cmd --reload
# systemctl restart firewalld
Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server Monitoring 3.x trên CentOS Reviewed by HAPPY on 10:45 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server Monitoring trên CentOS Bước 1: Cài đặt môi trường LAMP # yum update -y # reboot Hướng dẫn cài đặt LA...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top