Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, January 29, 2018

Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS

Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS
Trong quá trình sử dụng đôi lúc chúng ta muốn kiểm tra dung lượng các file trên thư mục phát sinh dung lượng bao nhiêu để giải phóng dung lượng.
Để làm việc chúng ta sử dụng
Lệnh du: xác định dung lượng
Lệnh sort: sắp xếp lại các dòng của file text hoặc input data
Lệnh head: xuất dữ liệu từ đầu tiên
Kiểm tra dung lượng thư mục /home
# du -sh /home/
Xuất ra 10 dòng
# du -a /home/ | sort -n -r | head -n 10
Xuất kết quả theo định dạng MB,GB
# cd /path
# du -hsx * | sort -rh | head -10
hoặc
# for i in G M K; do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1; done | head -n 11
Tìm kiếm file lớn nhất trong thư mục
# find /path -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10 find . -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10
Chỉ tìm kiếm file bỏ qua các thư mục
# find /path -type f -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10
hoặc
# find /path -type f -iname "*.mp4" -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10
Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS Reviewed by HAPPY on 7:44 AM Rating: 5 Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS Trong quá trình sử dụng đôi lúc chúng ta muốn kiểm tra dung lượng các file trên thư mục phát sin...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top