Hướng dẫn cài đặt NextCloud 12 trên CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, January 17, 2018

Hướng dẫn cài đặt NextCloud 12 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt NextCloud 12 trên CentOS 7.x


Yêu cầu hệ thống
Red Hat Enterprise Linux 7 / Ubuntu 16.04 LTS
MySQL/MariaDB
PHP 7.0, 7.1 (PHP 7.2 not supported)
Apache 2.4 with mod_php
Bước 1: Cài đặt môi trường LAMP
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7.x
hoặc chạy câu lệnh sau:
# yum -y install wget bzip2 mariadb-server php php-mysql php-dom php-gd php-mbstring php-posix php-xmlwriter php-zip
Bước 2: Download và cài đặt NextCloud
Download NextCloud tại link
# cd /tmp/
# wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-12.0.4.tar.bz2
# tar -jxvf nextcloud-12.0.4.tar.bz2
# mv nextcloud /var/www/html/
# mkdir /var/www/html/nextcloud/data
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# firewall-cmd --reload
chown -R apache:apache /var/www/html/nextcloud/
# systemctl start httpd.service
# systemctl start mariadb.service
# systemctl enable httpd.service
# systemctl enable mariadb.service
Khởi tạo database cho NextCloud
Thiết lập mật khẩu cho database nếu chưa thiết lập
# mysql_secure_installation
mysql -u root -p
create database nextclouddb;
grant all on nextclouddb.* to 'nextclouduser'@'localhost' identified by 'password';
\q
Cho phép Selinux
restorecon -Rv /var/www/html/nextcloud
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/data'
restorecon '/var/www/html/nextcloud/data'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/config'
restorecon '/var/www/html/nextcloud/config'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/apps'
restorecon '/var/www/html/nextcloud/apps'
Khởi tạo virtualhost
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
ServerName your domain
ServerAlias www.your_domain
ErrorLog /var/www/html/error.log
CustomLog /var/www/html/access.log common
</VirtualHost>
Khởi động lại Apache
# systemctl restart httpd

Hướng dẫn cài đặt NextCloud 12 trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 10:27 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt NextCloud 12 trên CentOS 7.x Yêu cầu hệ thống Red Hat Enterprise Linux 7 / Ubuntu 16.04 LTS MySQL/MariaDB PHP 7.0...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top