October 2017 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, October 31, 2017
Hướng dẫn cài đặt CloudLinux
12:09 PM

Hướng dẫn cài đặt CloudLinux

Hướng dẫn cài đặt CloudLinux Bước 1 : Cài đặt CentOS hoặc cài đặt CloudLinux OS * Cài đặt CentOS Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal...
Hướng dẫn cài đặt CloudLinux Reviewed by HAPPY on 12:09 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt CloudLinux Bước 1 : Cài đặt CentOS hoặc cài đặt CloudLinux OS * Cài đặt CentOS Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal...
Monday, October 30, 2017
Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x
4:55 PM

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt các gói hỗ trợ build và compile nagios # rpm --import /etc/pki/rpm...
Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 4:55 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt các gói hỗ trợ build và compile nagios # rpm --import /etc/pki/rpm...
Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 7.x
2:35 PM

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 7.x Bước 1 : Cài đặt các gói hỗ trợ build và compile nagios # rpm --import /etc/pki/rp...
Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 2:35 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring trên CentOS 7.x Bước 1 : Cài đặt các gói hỗ trợ build và compile nagios # rpm --import /etc/pki/rp...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 6.x
11:48 AM

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt gói chứa download PHP # yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epe...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 11:48 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt gói chứa download PHP # yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epe...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7.x
11:28 AM

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7.x Bước 1 : Cài đặt gói chứa download PHP # yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 11:28 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7.x Bước 1 : Cài đặt gói chứa download PHP # yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel...
Vòng đời tên miền Quốc Tế
10:39 AM

Vòng đời tên miền Quốc Tế

Vòng đời tên miền Quốc Tế Theo ICANN vòng đời tên miền được minh họa như sau: Available (Trạng thái tự do) Tên miền này không ...
Vòng đời tên miền Quốc Tế Reviewed by HAPPY on 10:39 AM Rating: 5 Vòng đời tên miền Quốc Tế Theo ICANN vòng đời tên miền được minh họa như sau: Available (Trạng thái tự do) Tên miền này không ...
Vòng đời của tên miền Việt Nam
8:55 AM

Vòng đời của tên miền Việt Nam

Vòng đời của tên miền Việt Nam Theo VNNIC vòng đời của tên miền Việt Nam được xác định như sau: Giải thích hình ảnh trên như sau: ...
Vòng đời của tên miền Việt Nam Reviewed by HAPPY on 8:55 AM Rating: 5 Vòng đời của tên miền Việt Nam Theo VNNIC vòng đời của tên miền Việt Nam được xác định như sau: Giải thích hình ảnh trên như sau: ...
Saturday, October 28, 2017
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 7.x
11:08 PM

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 7.x Bước 1 : Chuẩn bị # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY* # yum -y ins...
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 11:08 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 7.x Bước 1 : Chuẩn bị # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY* # yum -y ins...
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x
10:56 PM

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x Bước 1 : Chuẩn bị # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY* # yum -y inst...
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 10:56 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed từ Source trên CentOS 6.x Bước 1 : Chuẩn bị # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY* # yum -y inst...
Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top