Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 17.10 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, October 22, 2017

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 17.10

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 17.10

Bước 1: Cài đặt MySQL/MariaDB
Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt MySQL hoặc MariaDB. MySQL được phát triển bởi Orcle còn MariaDB là 1 nhánh của MySQL được phát triển bởi đội ngũ Monty Widenius.
* Cài đặt MySQL
- Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install mysql-server mysql-client
- Cấu hình quản trị MySQL
# mysql_secure_installation
- Kiểm tra MySQL
# sudo mysql -u root -p
* Cài đặt MariaDB
- Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install mariadb-server mariadb-client
- Cấu hình quản trị MariDB
# sudo mysql_secure_installation
- Kiểm tra MariDB
# sudo mysql -u root -p
Bước 2: Cài đặt Apache
- Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install apache2
- Khởi động dịch vụ Apache
# sudo systemctl start apache2
- Cho phép dịch vụ apache khởi động cùng hệ thống
# sudo systemctl enable apache2
- Kiểm tra
Truy cập link http://your_ip_address hoặc http://your_domain
Bước 3: Cài đặt PHP
- Cài đặt PHP 7.1 theo lệnh
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
# sudo apt-get -y install php7.1 libapache2-mod-php7.1
Bước 4: Cài đặt module PHP
- Cài đặt một số module cần thiết
# sudo apt-get -y install php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-gd php7.1-intl php-pear 
php-imagick php7.1-imap php7.1-mcrypt php-memcache php7.1-pspell php7.1-recode 
php7.1-sqlite3 php7.1-tidy php7.1-xmlrpc php7.1-xsl php7.1-mbstring php-gettext
- Cài đặt Opcache và APCu để hỗ trợ tăng tốc độ PHP
# sudo apt-get -y install php7.1-opcache php-apcu
- Khởi động lại dịch vụ Apache
# systemctl restart apache2
Bước 5: Kiểm tra PHP
- Tạo file PHP (info.php)
# sudo vi /var/www/html/info.php
<?php
phpinfo();
?>
Truy cập link http://your_ip_server/info.php hoặc http://your_domain/info.php
Bước 6: Cài đặt phpMyAdmin
- Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install phpmyadmin
Web server to configure automatically: <-- Select the option: apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- Yes
MySQL application password for phpmyadmin: <-- Press enter, apt will create a random password automatically.
Truy cập link http://your_ip_server/phpmyadmin hoặc http://your_domain/phpmyadmin
Nếu phpmyadmin không hoạt động thực hiện bước sau
# sudo vi  /etc/apache2/apache2.conf
thêm dòng
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Khởi động lại dịch vụ Apache
# sudo systemctl restart apache2
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 17.10 Reviewed by HAPPY on 12:41 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 17.10 Bước 1 : Cài đặt MySQL/MariaDB Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt MySQL hoặc MariaDB. MySQL được p...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top