Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS 6.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, October 23, 2017

Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS 6.x

Bước 1: Cài đặt gói yum cho MySQL
# rpm -Uvh https://repo.mysql.com/mysql57-community-release-el6-11.noarch.rpm
Bước 2: Cài đặt MySQL
# yum --enablerepo=mysql80-community install mysql-community-server
Bước 3: Khởi động dịch vụ MySQL
# service mysqld start
# chkconfig mysqld on
Bước 4: Tìm mật khẩu mặc định MySQL
# grep "A temporary password" /var/log/mysqld.log
Bước 5: Khởi tạo thông tin mật khẩu root MySQL
# mysql_secure_installation
Bước 6: Kiểm tra
#mysql -u root -p
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Lưu ý: Nên gỡ bỏ gói rpm cho MySQL khi cài đặt xong
# rpm -ivh https://repo.mysql.com/mysql57-community-release-el6-11.noarch.rpm

Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS 6.x Reviewed by HAPPY on 10:58 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS 6.x Bước 1 : Cài đặt gói yum cho MySQL # rpm -Uvh https://repo.mysql.com/mysql57-community-rel...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top