Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, December 24, 2017

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x
Để cài đặt Let's Encrypt chúng ta cần trỏ tên miền về địa chỉ IP của VPS/Server.
Bước 1: Cài đặt các phần mềm cần thiết
Trước khi chúng ta cài đặt certbot để generate chứng chỉ SSLvà cài đặt mod_ssl để chứng thực gói tin. Chúng ta cần bật EPEL repository nơi chứa các gói cần cài đặt cho CentOS như certbot
Kích hoạt EPEL repository bằng lệnh
# yum install epel-release
Cài đặt Certbot và Mod_SSL
# yum install httpd mod_ssl python-certbot-apache
-> Nếu chúng ta đã cài đặt Apache thì chúng ta có thể bỏ cài đặt httpd
Khởi động dịch vụ Apache
# systemctl start httpd
Cho phép dịch vụ Apache chạy qua firewall
# firewall-cmd --add-service=http
# firewall-cmd --add-service=https
# firewall-cmd --runtime-to-permanent
Bước 2: Khởi tạo chứng chỉ SSL
Cho nhiều domain
# certbot --apache -d example.com -d www.example.com
Cho một domain
# certbot --apache -d example.com
Cho bất kỳ domain nào
# certbot --apache
Cấu hình SSL cho Apache an toàn hơn
# nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
Bỏ comment 2 dòng sau:
# SSLProtocol all -SSLv2
# SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
Chống tấn công qua giao thức http và cookie
Thêm dòng sau vào sau </VirtualHost>
# Begin copied text
# from https://cipherli.st/
# and https://raymii.org/s/tutorials/Strong_SSL_Security_On_Apache2.html

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH
SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3
SSLHonorCipherOrder On
# Disable preloading HSTS for now.  You can use the commented out header line that includes
# the "preload" directive if you understand the implications.
#Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains"
Header always set X-Frame-Options DENY
Header always set X-Content-Type-Options nosniff
# Requires Apache >= 2.4
SSLCompression off
SSLUseStapling on
SSLStaplingCache "shmcb:logs/stapling-cache(150000)"
# Requires Apache >= 2.4.11
# SSLSessionTickets Off
Bước 3: Thiết lập tự động gia hạn chứng chỉ SSL
# certbot renew
Tạo crontab tự động
crontab -e
30 2 * * * /usr/bin/certbot renew >> /var/log/le-renew.log
Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 1:05 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x Để cài đặt Let's Encrypt chúng ta cần trỏ tên miền về địa chỉ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top