Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, December 20, 2017

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x
Tải các gói repo tại đây
https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/
http://repo.mysql.com/
Bước 1: Cài đặt MySQL
Thêm repo vào
# rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-7.noarch.rpm
Cập nhật hệ thống
# yum update
Cài đặt MySQL
# yum install mysql-server
Khởi động và cho phép khởi động cùng hệ thống
# systemctl start mysqld
# systemctl enable mysqld
Bước 2: Tạo mật khẩu root MySQL
Tìm kiếm mật khẩu tạm thời (nếu có)
# grep "A temporary password" /var/log/mysqld.log
Khởi tạo mật khẩu root
# mysql_secure_installation
Khởi động lại dịch vụ
# systemctl restart mysqld
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 8:13 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đây https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ http://repo.mysql.com/ ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top