Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch) | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, December 17, 2017

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch)

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch)
Chuyển đổi tài khoản "root"
su
Bước 1: Cập nhật gói MariaDB
* MariaDB 10.1
# apt-get install software-properties-common dirmngr
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/debian stretch main'
hoặc thêm gói cài đặt
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.1 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/debian stretch main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/debian stretch main
* MariaDB 10.2
# apt-get install software-properties-common dirmngr
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/debian stretch main'
hoặc thêm gói cài đặt MariaDB
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.2 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/debian stretch main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/debian stretch main
* MariaDB 10.3
# apt-get install software-properties-common dirmngr
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/debian stretch main'
hoặc thêm gói cài đặt
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.3 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/debian stretch main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/debian stretch main
Bước 2: Cài đặt MariaDB
# apt update
# apt install mariadb-server mariadb-client
Thiết lập mật khẩu quản trị MariaDB
Nhập lại mật khẩu

Khởi động và cho phép MariaDB khởi động cùng hệ thống
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch) Reviewed by HAPPY on 11:03 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch) Chuyển đổi tài khoản "root" su Bước 1 : Cập nhật gói MariaDB * Maria...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top