Hướng dẫn cập nhật Kernel trên CentOS | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, December 12, 2017

Hướng dẫn cập nhật Kernel trên CentOS

Hướng dẫn cập nhật Kernel trên CentOS
Bước 1: Cập nhật CentOS 6.x/7.x
# yum update -y
# yum -y install yum-plugin-fastestmirror
# reboot
Bước 2: Kiểm tra kernel hiện tại
# cat /etc/redhat-release
# cat /etc/os-release
# uname -msr
Bước 3: Thêm ELRepo
# rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
# rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm # CentOS 7
# rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-6-8.el6.elrepo.noarch.rpm # CentOS 6
# yum repolist
Bước 4: Cài đặt Kernel
# yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml
Bước 5: Cấu hình Grub2
# sudo awk -F\' '$1=="menuentry " {print i++ " : " $2}' /etc/grub2.cfg
# sudo grub2-set-default 0
# sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
# sudo reboot
Kiểm tra 
# uname -msr
Bước 6: Gỡ bỏ kernel cũ
# yum install yum-utils
# package-cleanup --oldkernels
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cập nhật Kernel trên CentOS Reviewed by HAPPY on 10:50 PM Rating: 5 Hướng dẫn cập nhật Kernel trên CentOS Bước 1 : Cập nhật CentOS 6.x/7.x # yum update -y # yum -y install yum-plugin-fastestmirror #...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top