Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, December 17, 2017

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x
Chúng ta có thể gernerate cài đặt tại:
https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=Beritagar
Bước 1: Cập nhật gói cài đặt MariaDB
* MariaDB 10.0
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/ubuntu xenial main'
hoặc thêm gói mariadb để cài đặt
# sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.0 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/ubuntu xenial main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/ubuntu xenial main
* MariaDB 10.1
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main'
hoặc thêm gói cài đặt
# sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.1 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main
* MariaDB 10.2
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main'
hoặc thêm gói cài đặt
# sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.2 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main
* MariaDB 10.3
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu xenial main'
thêm gói cài đặt
#  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.3 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu xenial main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu xenial main
Bước 2: Cài đặt MariaDB
# sudo apt update
# sudo apt install mariadb-server mariadb-client
Cấu hình mật khẩu quản trị
Nhập lại mật khẩu
Khởi động và cho phép MariaDB khởi động cùng hệ thống
# sudo systemctl start mariadb
# sudo systemctl enable mariadb
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 11:25 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x Chúng ta có thể gernerate cài đặt tại: https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositori...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top