Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Friday, December 15, 2017

Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh

Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh
Net user là câu lệnh sử dụng để thêm (add), delete(xóa) và quản lý user trên máy tính.
Một số cú pháp net user sau:
* username:
Tên đăng nhập muốn thêm, xóa, chỉnh sửa và xem thông tin. Tên user có thể nhiều hơn 20 kí tự
* password:
Thêm mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu cho user account.
*: Mật khẩu sẽ bị che khi gõ
* /domain: Set 1 domain mặc định
* /add: Thêm user account
* /delete: Xóa 1 user account
Hiển thị user hiện có bên trong máy tính
net user
Hiển thị thông tin user
net user <tên user >

Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh Reviewed by HAPPY on 3:40 PM Rating: 5 Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh Net user là câu lệnh sử dụng để thêm (add), delete(xóa) và quả...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top