Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, December 20, 2017

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x

Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 17.x


* PHP 5.6
# sudo apt-get install -y python-software-properties
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
# sudo apt update
# sudo apt-get -y install php5.6
Một số module cho PHP
sudo apt-get -y install php5.6-mysql php5.6-curl php5.6-gd php5.6-intl php-pear php-imagick php5.6-imap php5.6-mcrypt php-memcache  php5.6-pspell php5.6-recode php5.6-sqlite3 php5.6-tidy php5.6-xmlrpc php5.6-xsl php5.6-mbstring php-gettext
Để cài thiện tốc độ của PHP cài thêm module sau:
# sudo apt-get -y install php5.6-opcache php-apcu
* PHP 7.0
# sudo apt-get install -y python-software-properties
sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
# sudo apt update
# sudo apt-get -y install php7.0
Một số module cho PHP
# sudo apt-get -y install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext
Để cài thiện tốc độ của PHP cài thêm module sau:
# sudo apt-get -y install php7.0-opcache php-apcu
* PHP 7.1
# sudo apt-get install -y python-software-properties
sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
# sudo apt update
# sudo apt-get -y install php7.1
Một số module cho PHP
# sudo apt-get -y install php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-gd php7.1-intl php-pear php-imagick php7.1-imap php7.1-mcrypt php-memcache  php7.1-pspell php7.1-recode php7.1-sqlite3 php7.1-tidy php7.1-xmlrpc php7.1-xsl php7.1-mbstring php-gettext
Để cài thiện tốc độ của PHP cài thêm module sau:
# sudo apt-get -y install php7.1-opcache php-apcu
* PHP 7.2
# sudo apt-get install -y python-software-properties
sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
# sudo apt update
# sudo apt-get -y install php7.2
Một số module cho PHP
# sudo apt-get -y install php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl php-pear php-imagick php7.2-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.2-pspell php7.2-recode php7.2-sqlite3 php7.2-tidy php7.2-xmlrpc php7.2-xsl php7.2-mbstring php-gettext
Để cài thiện tốc độ của PHP cài thêm module sau:
apt-get -y install php7.2-opcache php-apcu
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x Reviewed by HAPPY on 10:25 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 17.x * PHP 5.6 # sudo apt-get install -y python-software-properties # sudo apt-get install softwar...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top