Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie) | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, December 17, 2017

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie)

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie)
Chuyển đổi "root"
su
Bước 1: Cập nhật gói cài đặt MariaDB
* MariaDB 10.0
# apt-get install software-properties-common
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/debian jessie main'
hoặc thêm gói cài đặt
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.0 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/debian jessie main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/debian jessie main
* MariaDB 10.1
# apt-get install software-properties-common
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/debian jessie main'
hoặc thêm gói cài đặt
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.1 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/debian jessie main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.1/debian jessie main
* MariaDB 10.2
# apt-get install software-properties-common
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/debian jessie main'
hoặc thêm gói cài đặt
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau
# MariaDB 10.2 repository list - created 2017-12-17 13:53 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/debian jessie main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.2/debian jessie main
* MariaDB 10.3
# apt-get install software-properties-common
# apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/debian jessie main'
thêm gói cài đặt
# nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
thêm dòng sau:
# MariaDB 10.3 repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/debian jessie main
deb-src http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/debian jessie main
Bước 2: Cài đặt MariaDB
# apt-get update
# apt-get install mariadb-server mariadb-client
Cài đặt mật khẩu MariaDB
Nhập lại mật khẩu

Xem thêm video tại

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie) Reviewed by HAPPY on 10:21 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie) Chuyển đổi "root" su Bước 1 : Cập nhật gói cài đặt MariaDB * MariaDB ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top