Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, December 3, 2017

Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên CentOS 7.x

Bước 1: Cài đặt Apache
Cài đặt Apache theo lệnh sau
yum -y install httpd
Khởi động dịch vụ Apache
systemctl start httpd
Cho phép apache khởi động cùng hệ thống
systemctl enable httpd
Kiểm tra hoạt động bằng lệnh
netstat -plntu
curl -I localhost
Bước 2: Cấu hình Apache chạy port khác 80
cd /etc/httpd/
vi conf/httpd.conf
Đổi port listen từ 80 sang 8080
Listen 8080
Khởi động lại dịch vụ
apachectl configtest
systemctl restart httpd
Kiểm tra hoạt động port
netstat -plntu
Bước 3: Cài đặt Varnish Cache
Cài đặt Varnish Cache
yum -y install epel-release
yum -y install varnish
Khởi động Varnish Cache
systemctl start varnish
systemctl enable varnish
Mặc định Varnish Cache
netstat -plntu
Bước 4: Cấu hình Varnish Reverse Proxy cho Apache
cd /etc/varnish
vim default.vcl
Chỉnh sửa theo nội dung sau
backend default {
     .host = "127.0.0.1";
     .port = "8080";
 }

vim varnish.params
VARNISH_LISTEN_PORT=80

systemctl restart varnish
netstat -plntu

Bước 5: Cấu hình Firewall
yum -y install firewalld
systemctl start firewalld
systemctl enable firewalld

firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https --permanent
Bước 6: Kiểm tra hoạt động
curl -I sharelinux.top
Xem thêm video tại
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 10:35 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên CentOS 7.x Bước 1 : Cài đặt Apache Cài đặt Apache theo lệnh sau yum -y install httpd Khởi động ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top