Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Friday, December 22, 2017

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10

Bước 1: Cài đặt Apache 2
# sudo apt-get -y install apache2
# sudo systemctl start apache2
# sudo systemctl enable apache2
Bước 2: Cài đặt MariaDB hoặc MySQL
Đối với cacti 1.1.x database >5.6
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x
Bước 3: Cài đặt PHP
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 16.x
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x
Cấu hình PHP
# sudo vi /etc/php/7.1/apache2/php.ini # Trong đó 7.1 là phiên bản PHP mà chúng ta đã cài đặt
Chỉnh sửa dòng sau:
date.timezone =Asia/Ho_Chi_Minh
error_log = syslog
Bước 4:Cài đặt SNMP và RRDTool
#sudo apt-get install snmp snmpd snmp-mibs-downloader rrdtool -y
# sudo systemctl start snmpd
# sudo systemctl enable snmpd
hoặc
# sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
Cấu hình SNMP
# sudo vi /etc/snmp/snmp.conf
# sudo apt-get php-snmp php-gmp php-pear-Net-SMTP
Bước 5: Cài đặt các module cần thiết cho caci
* MySQL
# sudo apt install phpversion-mysql mysql-devel
* MariaDB
# sudo apt install phpversion-mysql mariadb-devel
# sudo apt-get install phpversion-ldap phpversion-snmp phpversion-gmp
# sudo apt install libmysqlclient-dev libssl-dev libmysqlclient-dev libsnmp-dev help2man
Bước 6: Cài đặt Cacti
# sudo apt-get install cacti cacti-spine
Chọn Webserver Apache hay LightSpeed
Khởi tạo database cho cacti nhấn Yes
Nhập mật khẩu server MySQL

Nhập mật khẩu khởi tạo cacti
Nhập lại mật khẩu

Chọn phương thức kết nối đến MySQL


Bước 8: Cài đặt một số gói cho Cacti
#
Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10 Reviewed by HAPPY on 10:58 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10 Bước 1 : Cài đặt Apache 2 # sudo apt-get -y install apache2 # sudo systemctl start ap...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top