Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, December 21, 2017

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu
Chuyển đổi user root
# su -
Bước 1: Cài đặt Apache 2
# sudo apt-get -y install apache2
# sudo systemctl start apache2
# sudo systemctl enable apache2
Bước 2: Cài đặt MariaDB hoặc MySQL
Đối với cacti 1.1.x database >5.6
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x
Bước 3: Cài đặt PHP
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 16.x
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x
Cấu hình PHP
# sudo vi /etc/php/7.1/apache2/php.ini # Trong đó 7.1 là phiên bản PHP mà chúng ta đã cài đặt
Chỉnh sửa dòng sau:
date.timezone =Asia/Ho_Chi_Minh
error_log = syslog
Bước 4:Cài đặt SNMP và RRDTool
#sudo apt-get install snmp snmpd snmp-mibs-downloader rrdtool -y
# sudo systemctl start snmpd
# sudo systemctl enable snmpd
hoặc
# sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
Cấu hình SNMP
# sudo vi /etc/snmp/snmp.conf
-> đóng dòng
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-cacti-snmp-monitor-on-ubuntu/
# sudo apt-get install phpversion-snmp phpversion-gmp phpversion-pear-Net-SMTP
Bước 5: Cài đặt các module cần thiết cho caci
# sudo apt-get install phpversion-mysql phpversion-ldap phpversion-snmp phpversion-gmp
Bước 6: Cấu hình Cacti
Tạo database Cacti
# mysql -u root -p
create database cacti_db;
grant all on cacti_db.* to cacti_user@localhost identified by '****';
flush privileges;
\q
Tải cacti 1.1.xx
 # sudo wget https://www.cacti.net/downloads/cacti-1.1.xx.tar.gz
#  sudo tar -xvf cacti-1.1.xx.tar.gz
# sudo mv cacti-1.1.28 cacti
Nhập database cho cacti
 mysql -u root -p cacti_db < /var/www/html/cacti/cacti.sql
# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
hoặc
# mysql -u root -p
GRANT ALL ON mysql.time_zone_name  TO cacti_user@localhost IDENTIFIED BY '****';
Cấu hình chuỗi kết nối database
# cd /var/www/html/cacti
# vi include/config.php
$url_path = '/';
# vi include/global.php

Phân quyền folder cacti
# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/cacti
# cd /var/www/html/cacti
# sudo chown -R www-data:www-data  rra log resource scripts cache
#sudo chmod -R 775 rra log resource scripts cache 
Khởi tạo Virtualhost Apache2
# sudo vi /etc/apache2/apache2.conf
Thêm dòng sau:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/cacti
ServerName your domain
ServerAlias www.your_domain
ErrorLog /var/www/html/error.log
CustomLog /var/www/html/access.log common
</VirtualHost>
Khởi động lại dịch vụ apache
# sudo systemctl restart apache2
Tạo Crontab cho cacti
echo "*/1 * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/cacti/poller.php &> /dev/null 2>&1" >> /etc/cron.d/cacti
Bước 7: Cài đặt Cacti
Truy cập link http://your_ip_server/cacti hoặc http://your_domain/cacti
Nhấn Accept GPL License Agreement -> Chọn Next

Kiểm tra timezone MySQL và PHP
Tương thích module PHP
Nhấn Next để tiếp tục
Chọn loại cacti cần cài đặt -> Nhấn Next
Nhấn Next để tiếp tục
Kiểm tra phân quyền file
Chọn template để cài đặt
Nhấn Finish và chờ trong giây lát
Đăng nhập với username và password: admin
Thay đổi mật khẩu
Giao diện chính cacti
Khởi tạo Graph
Chọn Management -> Devices
Chọn Tree

Nhấn Graph
Đồ thị
Bước 8: Cài đặt một số gói cho Cacti
# sudo apt install libmysqlclient-dev libssl-dev libmysqlclient-dev libsnmp-dev help2man
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu Reviewed by HAPPY on 12:50 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu Chuyển đổi user root # su - Bước 1 : Cài đặt Apache 2 # sudo apt-get -y install apache2 # ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top