Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, November 28, 2017

Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux

Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux
Hiển thị trạng thái của Firewall
Hiển thị các rule INPUT hoặc OUTPUT
Stop/ Start/Restart firewall
# service iptables stop
# service iptables start
# service iptables restart
Chúng ta có thể
# iptables -F
# iptables -X
# iptables -t nat -F
# iptables -t nat -X
# iptables -t mangle -F
# iptables -t mangle -X
# iptables -P INPUT ACCEPT
# iptables -P OUTPUT ACCEPT
# iptables -P FORWARD ACCEPT
Trong đó
-F: Xóa tất cả các rules
-X: xóa các khóa rules
-t table rule: Chọn table rule sau đó xóa
Tham khảo thêm tại link ip
Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux Reviewed by HAPPY on 10:54 AM Rating: 5 Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux Hiển thị trạng thái của Firewall Hiển thị các rule INPUT hoặc OUTPUT Stop/ Start/Resta...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top