Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 17.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, November 13, 2017

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 17.x

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 17.x

Bước 1:Cập nhật hệ thống
sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
Bước 2: Cài đặt OpenLiteSpeed
Cài đặt các thư viện hỗ trợ cài đặt
sudo apt-get install  libmcrypt-dev libreadline-dev build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpcre3-dev libsslcommon2-dev zlib1g-dev libssl-dev autoconf g++ make openssl libcurl4-openssl-dev libsasl2-dev pkg-config libxml2-dev rcs libpng-dev -y
Download OpenLiteSpeed tại
http://open.litespeedtech.com/mediawiki/index.php/Downloads
sudo wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.4.28.tgz
Giải nén openlitespeed
sudo tar -xvzf openlitespeed-1.4.28.tgz
Cài đặt OpenLiteSpeed
cd openlitespeed-1.4.28
sudo ./configure
sudo make
sudo make install
Bước 3: Cài đặt và cấu hình MariaDB
sudo apt-get install mariadb-server -y
sudo mysql_secure_installation
Bước 4: Cài đặt PHP
Truy cập link https://your_ip_address:7080 hoặc https://your_domain:7080

Đăng nhập OpenLiteSpeed chọn Tools -> Compile PHP-> Chọn phiên bản PHP. Sau đó nhấn Next

- Chọn đường dẫn lưu trữ PHP -> Next

- Chờ hệ thống download phiên bản PHP -> Next

- Chạy lệnh hệ thống và chờ hệ thống build PHP

- Buil thành công
Cấu hình PHP
Mặc định khi cài xong OpenLiteSpeed sẽ set PHP 56. Chọn Service Configuration -> External Apps. Nhấn Add chọn lsphp70
Chọn LightSpeed SAPI App

 Chọn Next và thêm vào thông tin như sau:
Name: lsphp70
Address:    uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
Max Connections: 35
Environment: PHP_LSAPI_MAX_REQUESTS=500
             PHP_LSAPI_CHILDREN=35
Initial Request Timeout (secs): 60
Retry Timeout : 0
Response Buffering: no
Auto Start: yes
Command: $SERVER_ROOT/lsphp70/bin/lsphp
Back Log: 100
Instances: 1
Memory Soft Limit (bytes): 2047M
Memory Hard Limit (bytes):2047M
Process Soft Limit: 400
Process Hard Limit: 500

Tiếp theo chọn tab Script Handler


Cho phép ứng dụng OpenLiteSpeed chạy qua port 80
Chọn tab Listeners -> Add
Tạo port
Khởi động lại OpenLiteSpeed
Bước 5: Kiểm tra OpenLiteSpeed
sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh
sudo /etc/init.d/lsws start

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 17.x Reviewed by HAPPY on 3:36 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 17.x Bước 1 :Cập nhật hệ thống sudo apt-get update -y sudo apt-get upgrade -y Bước 2 : C...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top