Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, November 14, 2017

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7.x
Bước 1: Tạo gói repo yum để cài đặt
Generate cài đặt MariaDB tại https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=digitalocean-sgp
# vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
* MariaDB 10.3.x
# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2017-11-14 15:46 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
* MariaDB 10.2.x
# MariaDB 10.2 CentOS repository list - created 2017-11-14 15:46 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
* MariaDB 10.1
# MariaDB 10.1 CentOS repository list - created 2017-11-14 15:49 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
* MariaDB 10.0
# MariaDB 10.0 CentOS repository list - created 2017-11-14 15:48 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.0/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
Bước 2: Cài đặt MariaDB
# yum install MariaDB-server MariaDB-client
Bước 3: Cấu hình MariaDB
Khởi động dịch vụ MariaDB
# systemctl start mysql.service
Cho phép hệ thống khởi động cùng hệ thống
# systemctl enable mysql.service
Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB
# /usr/bin/mysql_secure_installation
Kiểm tra
# mysql -u root -p
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 11:01 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7.x Bước 1 : Tạo gói repo yum để cài đặt Generate cài đặt MariaDB tại https://downloads.mari...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top