Cập nhật MySQL hoặc MariaDB cho DirectAdmin | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, March 10, 2018

Cập nhật MySQL hoặc MariaDB cho DirectAdmin

Cập nhật MySQL hoặc MariaDB cho DirectAdmin

1. Cập nhật MySQL
Build MySQL
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.6
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql
Build cập nhật PHP cho MySQL mới
./build php n
./build rewrite_confs
2. Cập nhật MariaDB
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mariadb 10.1
./build set mysql_inst mariadb
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mariadb
Build cập nhật PHP cho MySQL mới
./build php n
./build rewrite_confs
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Cập nhật MySQL hoặc MariaDB cho DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 8:22 PM Rating: 5 Cập nhật MySQL hoặc MariaDB cho DirectAdmin 1. Cập nhật MySQL Build MySQL cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set mysql 5....

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top